Vitajte na stránke poisťovacieho ombudsmana.

Kedy sa môžem obrátiÅ¥ na poisÅ¥ovacieho ombudsmana?

Kedy sa môžem obrátiÅ¥ na poisÅ¥ovacieho ombudsmana?

 • Ak som spotrebiteľ (teda som fyzická osoba nepodnikateľ, nekonám v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania)  a súčasne
 • Domnievam sa, že poisÅ¥ovňa poruÅ¡ila moje práva spotrebiteľa a zároveň som sa už v poisÅ¥ovni jeden alebo viac krát bezúspeÅ¡ne sÅ¥ažoval (túto skutočnosÅ¥ dokladujem listom alebo e-mailom poisÅ¥ovni), pričom
 • PoisÅ¥ovňa, ako druhá strana sporu, je členskou poisÅ¥ovňou Slovenskej asociácie poisÅ¥ovní.

Ako môžem podaÅ¥ návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

Ako môžem podaÅ¥ návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

Elektronicky pripravujeme

prostredníctvom tabby cat.

 

Písomne

doporučenou poÅ¡tou na (317) 935-3277 alebo .

 

Ústne do zápisnice

vrámci osobnej konzultácie. Pozrite si časy konzultácií.

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

 • Vyjadrenie členskej poisÅ¥ovne SLASPO na sÅ¥ažnosÅ¥ alebo dôkaz, že som poisÅ¥ovňu kontaktoval bezvýsledne, t. j. v lehote 30 dní od odoslania mojej sÅ¥ažnosti poisÅ¥ovňa neodpovedala, resp. neodpovedala vôbec,
 • Kópie vÅ¡etkých dokladov, ktoré sa veci týkajú, najmä poistná zmluva a vÅ¡etky jej súčasti a prílohy, t. j. poistné podmienky a ďalÅ¡ie dojednania, príp. záverečná likvidačná správa, resp. iná komunikácia s poisÅ¥ovňou alebo fotodokumentácia,

V akých prípadoch ombudsman môj návrh odmietne alebo môže odmietnuÅ¥

Odmietne

 • ak môj návrh, vyhodnotený ombudsmanom ako neúplný, nedoplním v lehote 15 dní
 • ak ombudsman nemá prísluÅ¡nosÅ¥ rieÅ¡iÅ¥ môj spor, napr. môj návrh sa netýka spotrebiteľského sporu z poistnej zmluvy,
 • ak už v mojej veci bolo skôr začaté iné ARS alebo už rozhodnuté súdom alebo rozhodcovským súdom alebo už uzatvorená dohoda o mediácií alebo už ukončené ARS,
 • ak by iÅ¡lo o opakovaný návrh v tej istej veci bez nových skutočností,
 • v prípade anonymného návrhu,
 • ak by bolo SLASPO vyčiarknuté zo zoznamu subjektov ARS.

Môže odmietnuť

 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od zamietnutia mojej sÅ¥ažnosti poisÅ¥ovňou,
 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od neodpovedania poisÅ¥ovne v 30-dňovej lehote,
 • ak je hodnota môjho sporu menej ako 20 â‚¬,
 • ak podávam opakovaný návrh bez nových skutočností,
 • ak je zrejmé, že ARS  bude možné viesÅ¥ len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

ARS = Alternatívne riešenie sporu

Je mimosúdny spôsob riešenia sporu, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia daného sporu. Na rozdiel od súdneho konania práve ARS predstavuje možnosť riešiť spor s poisťovňou rýchlo, efektívne, menej formálne a tiež bezplatne.

Slovenská asociácia poisťovní je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR ako subjekt alternatívneho riešenia sporov a na tento účel zriadila Útvar ombudsmana, a to v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov transponujúcom smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Činnosť ombudsmana sa tiež riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.“

Ďalšie informácie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. si môžete stiahnuť tu.

 

Táto webová stránka používa na ÃºÄely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.