tekst tekst tekst tekst
INTERNET TELEFON TELEWIZJA
Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej firmy MMJ, operatora najwiêkszej siemianowickiej multimedialnej sieci ¶wiat³owodowej, dostawcy us³ug dostêpu do sieci Internet, Telefonii oraz Telewizji Cyfrowej IPTV.
W naszej ofercie dostêpne s± równie¿ us³ugi wspomagania systemów monitoringu, dzier¿awy linii ¶wiat³owodowych oraz kanalizacji teletechnicznych. Zaufanie kilku tysiêcy rodzin, firm i instytucji z Siemianowic ¦l±skich oraz miast o¶ciennych potwierdza, ¿e nasze 17-letnie do¶wiadczenie na rynku zaowocowa³o wypracowaniem najwy¿szych standardów jako¶ciowych w ¶wiadczonych przez nas us³ugach, z zachowaniem przy tym ich przystêpnej ceny.


Jeste¶my jedyn± polsk± firm± na rynku dostawców stacjonarnych us³ug telekomunikacyjnych w Siemianowicach ¦l±skich. Reszta to zagraniczne koncerny... Dzi¶ ceny, jako¶æ czy oferta ka¿dego operatora s± podobne. My jednak jeste¶my z Siemianowic, inwestujemy w Siemianowicach, tu dajemy pracê, tu p³acimy podatki. Z naszej multimedialnej ¶wiat³owodowej sieci, obejmuj±cej swym zasiêgiem niemal ca³e miasto, korzysta codziennie prawie 5000 rodzin, kilkaset firm, szkó³, urzêdów i instytucji.

     Dziêkujemy naszym Klientom za zaufanie, które nas zobowi±zuje i motywuje do coraz to lepszej pracy!
MMJ nagroda-pracodawca roku
KOMUNIKAT
ZMIANY W REGULAMINACH

Informujemy, i¿ w zwi±zku z wej¶ciem w ¿ycie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie Ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowane zostan± zapisy Regulaminu ¦wiadczenia Us³ug Telekomunikacyjnych przez Operatora do wy¿ej wymienionych przepisów prawa.
808-468-1006
KOMUNIKAT
ZMIANY W REGULAMINACH

W zwi±zku z konieczno¶ci± dostosowania zapisów Regulaminu ¦wiadczenia Us³ug Telekomunikacyjnych przez Operatora do obwi±zuj±cej Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (Prawa Telekomunikacyjnego) oraz rozporz±dzenia w sprawie reklamacji us³ugi telekomunikacyjnej, z dniem 1 kwietnia 2017 r. Operator wprowadza nowy Regulamin ¦wiadczenia Us³ug Telekomunikacyjnych przez Operatora.
(765) 339-9339
KOMUNIKAT
ZMIANY W REGULAMINACH

Uprzejmie informujemy, ¿e w zwi±zku z obowi±zuj±c± Ustaw± o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Ustaw± z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne z dniem 1 marca 2016 r. ulegn± zmianie nastêpuj±ce wzorce dokumentów:
  1. Regulamin ¦wiadczenia Us³ug Telekomunikacyjnych przez Operatora;
  2. Regulamin ¦wiadczenia Us³ug Telefonicznych przez Operatora;
  3. Regulamin ¦wiadczenia Us³ug Telewizyjnych przez Operatora.
(909) 239-3052
KOMUNIKAT
NOWY CENNIK ¦WIADCZENIA US£UG TELEWIZYJNYCH

Uprzejmie informujemy, i¿ w zwi±zku z wprowadzeniem przez Operatora do oferty Us³ug Telewizyjnych nowych Us³ug, z dniem 15 stycznia 2016 r. zostanie wprowadzony nowy Cennik ¦wiadczenia Us³ug Telewizyjnych przez Operatora i SGT.

Wspomniane nowowprowadzone Us³ugi to:

  1. Pakiet Azart HD w cenie Abonamentu 30,00z³ -poz. 1.3. w pkt. II Cennika;
  2. Us³uga Jambox on-line w cenie Abonamentu 20,00z³ -poz. 7 w pkt. II Cennika.
YouTube - zalecana konfiguracja

Otrzymujemy informacje, o wystêpuj±cych problemach z serwisem youtube, polegaj±cych na wolnym wczytywaniu siê filmów, buforowaniem w trakcie odtwarzania. Maj±c na uwadze zachowania najwy¿szej jako¶æ us³ug pragniemy poinformowaæ o sposobie rozwi±zania tego problemu.
dehair